Informace o zpracování osobních údajů

HC Uherské Hradiště, z. s. (dále jen HC), je hokejový klub jehož poslání a hlavní úkoly jsou sepsány ve stanovách (ke stažení zde).
HC zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

HC je správcem Vašich osobních údajů, které zpracovává zejména za účelem:
– poskytování služeb registrovaným členům,
– přímého marketingu,
– zajišťování smluvních vztahů.

Kontaktní adresa správce:
HC Uherské Hradiště, z. s.
se sídlem Uherské Hradiště, Na rybníku 1057, PSČ 686 01
spisová značka spolku (dle spolkového rejstříku) L 4791 vedená u Krajského soudu v Brně
IČO: 60370238
Datová schránka: q2amvuv
Email: hcuh@hcuh.cz

Kontaktní osobou pro řešení Vašich požadavků a dotazů je referent správy ochrany osobních údajů:
HC Uherské Hradiště, z. s.
se sídlem Uherské Hradiště, Na rybníku 1057, PSČ 686 01
spisová značka spolku (dle spolkového rejstříku) L 4791 vedená u Krajského soudu v Brně
IČO: 60370238
Datová schránka: q2amvuv
Email: gdpr@hcuh.cz

Vaše nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě Vaší přihlášky, registrace nebo smlouvy o poskytování služeb nebo jiných smluv a dohod, v rámci kterých jsou shromažďovány Vaše identifikační a kontaktní údaje.
V některých případech mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle se zpracováním Vašich osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.
Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů.
Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.
V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
Všechny použité fotografie, obrazové a zvukové záznamy jsou součástí sportovních zpravodajství. Jména zúčastněných jsou pozměněná nebo smyšlená. Jakákoli podobnost je čistě náhodná.
HC nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.
Svá práva a požadavky uplatňujte u referenta správy ochrany osobních údajů.
Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.