Úrazové pojištění – informace pro členy ČUS

Úrazové pojištění pro úrazy od 1. ledna 2013 – Pojišťovna VZP a. s.

Úrazové pojištění členy – podrobné informace ke stažení

Škodné události (úrazy) vzniklé po 1. 1. 2013 se uplatňují dle smlouvy č. 1310000010 u Pojišťovny VZP a. s., na jejích formulářích.

V případě tělesného poškození způsobeného úrazem, trvalých následků úrazu i případného hlášení smrti úrazem vyplňte „písemně“ formulářOznámení škodné události (OŠU) z úrazového pojištění.

Postup vyplnění formuláře a jeho odeslání pojišťovně je následující:

  •  uveďte číslo pojistné smlouvy – 1310000010

      do kolonky „Doplňující poznámky“ na druhé straně formuláře je nutné uvést:

  • název střešní organizace – Česká unie sportu;
  • evidenční číslo* členského SK/TJ nebo sportovního svazu v rámci ČUS;
  • činnost, při které došlo k úrazu;
  • jméno, příjmení a podpis odpovědného pracovníka sportovního svazu nebo SK/TJ (stvrzuje, že k úrazu došlo při pojištěné činnosti a pojištěný byl v době vzniku úrazu osobou, na kterou se pojištění vztahuje);
  • razítko členského SK nebo TJ, případně národního sportovního svazu (to v případě že SK/TJ není členem okresního sdružení ČUS);

 k formuláři OŠU je nutné připojit potřebné doklady:

  • zdravotní dokumentaci pojištěného týkající se úrazu, v případě hospitalizace kopii propouštěcí zprávy,
  • v případě nároku na plnění v případě trvalých následků dokumentaci o průběhu léčení a rehabilitace včetně kopie lékařské zprávy po ustálení trvalých následků, v případě úmrtí ověřenou kopii úmrtního listu a kopii lékařské zprávy o příčině smrti, kopii policejního protokolu nebo potvrzení o šetření nehody v případě vyšetřování policií.

Vyplněný a potvrzený formulář OŠU společně s požadovanými doklady naskenujte a zašlete na emailovou adresu: oznameni.udalosti@pvzp.cz. Z této e-mailové adresy obdržíte potvrzení o převzetí dokladů pojišťovnou. V případě, že likvidátor v rámci šetření shledá potřebným vidět originály účtenek, faktur, lékařských zpráv apod. požádá oprávněnou osobu v souladu s platnými pojistnými podmínkami o dodání originálů.

Pokud stále preferujete zasílání podkladů poštou, můžete zaslat originál formuláře OŠU, vyplněný a potvrzený, společně s požadovanými doklady na adresu:

Pojišťovna VZP, a.s.; Odbor likvidace pojistných událostí; Jankovcova 1566/2b; 170 00 Praha 7

Oznámení škodné události z pojištění pro případ pracovní neschopnosti

Pojištěni jsou pouze členové ČUS při činnosti v rámci plnění pracovních úkolů, nebo mají-li s příslušným sportovním svazem, SK nebo TJ uzavřenou smlouvu podle občanského zákoníku nebo zákoníku práce. V případě hlášení škodné události z pojištění pracovní neschopnosti z důvodu úrazu vyplňte formulář Oznámení škodné události z pojištění pro případ pracovní neschopnosti.
Při vyplňování formuláře v případě pracovních neschopností postupujte stejně jako při hlášení úrazu. Požadované informace uveďte na volnou plochu pod text „Požadovaná dokumentace“ na druhé straně formuláře. Jako dokumentaci připojte: Zdravotní dokumentaci pojištěného, týkající se úrazu, doklad o pracovní neschopnosti, kopii policejního protokolu nebo potvrzení o šetření nehody v případě vyšetřování policií, v případě hospitalizace kopii propouštěcí zprávy. Vyplněný formulář zašlete opět na adresu Pojišťovny VZP, a. s.

V případě dotazů se obraťte na infolinku Pojišťovny VZP, a. s.: +420 233 006 311; info@pvzp.cz

 

Previous articleBrankářské soustředění ČSLH
Next articleNabídka turnajů