Sportovní prohlídky hráčů ledního hokeje

Z důvodu množících se případů srdečních příhod hráčů ledního hokeje u nás i ve světě, které končí zanecháním aktivní činnosti, invaliditou či úmrtím, rozhodl VV ČSLH na svém pravidelném zasedání dne 27.11.2008 zavést povinné lékařské vyšetření kardiovaskulárního systému jako součást tělovýchovné prohlídky u všech hráčů ledního hokeje v soutěžích  řízených ČSLH.

Záznam  o provedení tohoto komplexního tělovýchovného lékařského vyšetření bude  potvrzen statutárními zástupci klubů přímo v přihlášce do soutěže ČSLH příslušného družstva.

 

Prohlídky na úrovni krajské či okresní provádějí :

 • Sportovní ambulance
 • Kardiologické ambulance
 • Interní oddělení
 • Pozn.: Vyšetření kardiovaskulárního systému /EKG/ je plně hrazen ZP.

Tělovýchovná prohlídka pro kategorie ST do 15 let

 • Komplexní vyšetření tělovýchovným lékařem
 • Klidová EKG křivka – v případě patologických nálezů provést další nebytná klinická a biochemická vyšetření /PEKG, atd./ s účastí veřejného zdravotního pojištění
 • Doporučuje se provést ECHO kardiografie
 • Komplexní sportovní test – sledování fyziologických klidových parametrů a jejich změny a reakce organismu při zátěži
 • Silový test – určuje maximální silové schopnosti organismu
 • Antropologické vyšetření, složení těla, stanovení podkožního tuku, BMI
 • Zhodnocení s doporučením dalšího pohybového a stravovacího režimu

Tělovýchovná prohlídka pro kategorie dorostu, juniorů a seniorů

 • Komplexní vyšetření tělovýchovným lékařem
 • Zátěžový test EKG /PEKG/ – sledování fyziologických klidových parametrů a jejich změny a reakce organismu na zátěž /sledování EKG křivky, srdeční frekvence, krevního tlaku atd./
 • Doporučuje se provést ECHO kardiografie
 • Komplexní sportovní test – sledování fyziologických klidových parametrů a jejich změny a reakce organismu při zátěži
 • Silový test – určuje maximální silové schopnosti organismu
 • Antropologické vyšetření, složení těla, stanovení podkožního tuku, BMI
 • Zhodnocení s doporučením dalšího pohybového a stravovacího režimu
 • V případě patologických nálezů provést další nebytná klinická a biochemická vyšetření s účastí veřejného zdravotního pojištění

Dr. Martin Urban                                                              PhDr. Zdeněk Pavliš
Generální sekretář ČSLH                                                           Metodik ČSLH


Předpis č. 373/2011 Sb. Zákon o specifických zdravotních službách

Ze dne 06.11.2011
Částka 131/2011

Platnost od 08.12.2011
Účinnost od 01.04.2012

 

HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Základní ustanovení

§ 1

Tento zákon

a) upravuje poskytování specifických zdravotních služeb a s tím spojený výkon státní správy, práva a povinnosti pacientů a poskytovatelů zdravotních služeb (dále jen „poskytovatel“) a práva a povinnosti dalších právnických a fyzických osob v souvislosti s poskytováním specifických zdravotních služeb,

b) zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1), stanoví obecné zásady radiační ochrany osob v souvislosti s lékařským ozářením, režim provádění radiologických postupů a činností zahrnujících lékařské ozáření a míru odpovědnosti poskytovatelů a zdravotnických pracovníků v souvislosti s těmito postupy a činnostmi a stanoví opatření pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

§ 2

(1) Specifickými zdravotními službami se rozumí zdravotní služby poskytované podle tohoto zákona.

(2) Ustanovení zákona o zdravotních službách se v souvislosti s poskytováním specifických zdravotních služeb použijí, pokud tento zákon nestanoví jinak.

HLAVA II

ZDRAVOTNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ZVLÁŠTNÍCH PODMÍNEK

§ 51

Posuzování zdravotní způsobilosti ke vzdělávání, k tělesné výchově a sportu

(1) Zdravotní způsobilost ke vzdělávání posuzuje a lékařský posudek o zdravotní způsobilosti vydává registrující poskytovatel. Posuzujícím lékařem je lékař se způsobilostí v oboru praktický lékař pro děti a dorost nebo v oboru všeobecné praktické lékařství, pokud tento zákon nebo jiný právní předpis nestanoví jinak.

(2) Jestliže se praktické vyučování nebo praktická příprava uskutečňuje

a) na pracovištích právnických nebo fyzických osob, vydává lékařský posudek o zdravotní způsobilosti osoby připravující se na povolání před jejím zařazením na praktické vyučování nebo praktickou přípravu a v jejich průběhu poskytovatel pracovnělékařských služeb této osoby,

b) pouze ve škole nebo školském zařízení, vydává lékařský posudek o zdravotní způsobilosti osoby připravující se na povolání před jejím zařazením na praktické vyučování a v jeho průběhu poskytovatel pracovnělékařských služeb školy,

c) na pracovištích osob uvedených v písmenu a) a ve škole nebo školském zařízení, vydává lékařský posudek o zdravotní způsobilosti osoby připravující se na povolání před jejím zařazením na praktické vyučování nebo praktickou přípravu a v jeho průběhu poskytovatel pracovnělékařských služeb osob uvedených v písmenu a).

(3) Zdravotní způsobilost k

a) tělesné výchově v rámci vzdělávacích programů a uvolnění z vyučování v předmětu tělesná výchova a ke sportu pro všechny9) posuzuje a lékařský posudek vydává registrující poskytovatel,

b) výkonnostnímu sportu v organizovaných sportovních soutěžích posuzuje a lékařský posudek vydává registrující poskytovatel nebo poskytovatel v oboru tělovýchovné lékařství,

c) vrcholovému sportu, ke sportovní reprezentaci státu a její přípravě posuzuje a lékařský posudek vydává poskytovatel v oboru tělovýchovné lékařství; vrcholovým sportem pro účely tohoto zákona se rozumí oblast sportu, která zahrnuje státní sportovní reprezentaci a přípravu talentovaných sportovců k této reprezentaci, kterými jsou členové resortních sportovních center9) nebo sportovních center mládeže a obdobných zařízení pro přípravu sportovců,

d) vzdělávání ve školách se zaměřením na sport a tělesnou výchovu a v průběhu výuky posuzuje a lékařský posudek vydává poskytovatel v oboru tělovýchovné lékařství.

(4) Právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení, kde se uskutečňuje vzdělávání, jehož součástí je praktické vyučování nebo praktická příprava, hradí posuzování zdravotní způsobilosti žáků střední školy nebo studentů vyšší odborné školy, včetně lékařských prohlídek.

 

9) Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů

 

 

ZÁKON 372/2011 Sb.

ze dne 6. listopadu 2011

o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)

 

(5) Registrujícím poskytovatelem se rozumí poskytovatel ambulantní péče v oboru všeobecné praktické lékařství, v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, v oboru zubní lékařství nebo v oboru gynekologie a porodnictví, který přijal pacienta do péče za účelem poskytnutí primární ambulantní péče; registrující poskytovatel je povinen při přijetí pacienta do péče vyplnit registrační list, který pacient podepíše. V případě, že u poskytovatele uvedeného ve větě první poskytuje zdravotní služby více lékařů, je pacient zaregistrován ke konkrétnímu lékaři.