Seznam zakázaných látek

A protože jsme sportovci, tak si pro jistotu zjistíme, jestli neděláme něco špatně!

SEZNAM ZAKÁZANÝCH LÁTEK A METOD DOPINGU
PRO ROK 2014
SVĚTOVÝ ANTIDOPINGOVÝ KODEX

Platný od 1. září 2014

Podle  článku 4.2.2 Světového antidopingového kodexu všechny  Zakázané látky  budou
považovány za „Specifické látky“ kromě látek ze skupin S1, S2, S4.4, S4.5 a S6(a) a
Zakázaných metod M1, M2 a M3.

LÁTKY A METODY ZAKÁZANÉ STÁLE
(PŘI SOUTĚŽI I MIMO SOUTĚŽ)

ZAKÁZANÉ LÁTKY

S0. NESCHVÁLENÉ LÁTKY

Jakákoliv farmaceutická látka, která není zahrnuta v následujících sekcích Seznamu a není
aktuálně schválena pro humánní terapeutické použití jakýmkoliv vládním zdravotnickým
regulačním úřadem (např. léčiva v preklinickém nebo klinickém stadiu výzkumu nebo po
ukončené registraci, syntetické drogy, látky schválené pouze pro veterinární použití), je
zakázána stále.

S1. ANABOLICKÉ LÁTKY

Anabolické látky jsou zakázány.

1. ANDROGENNÍ ANABOLICKÉ STEROIDY (AAS):
(a) Exogenní* AAS, zahrnující:
1-androstendiol  (5α-androst-1-en-3β,17β-diol ); 1-androstendion  (5α-androst-1-en-3,17-
dion); bolandiol  (estr-4-en-3β,17β-diol); bolasteron; boldenon; boldion  (androsta-1,4-
dien-3,17-dion); danazol  ([1,2]oxazolo[4′,5′:2,3]pregna-4-en-20-yn-17α-ol);
dehydrochlormethyltestosteron  (4-chloro-17β-hydroxy-17α-methylandrosta-1,4-dien-3-
on); desoxymethyltestosteron  (17α-methyl-5α-androst-2-en-17β-ol); drostanolon;
ethylestrenol (19-norpregna-4-en-17α-ol); fluoxymesteron; formebolon; furazabol (17α-
methyl[1,2,5]oxadiazolo[3′,4′:2,3]-5α-androstan-17β-ol); gestrinon; 4-hydroxytestosteron
(4,17β-dihydroxyandrost-4-en-3-on); kalusteron; klostebol; mestanolon; mesterolon;
metandienon  (17β-hydroxy-17α-methylandrosta-1,4-dien-3-on); metenolon; methandriol;
metasteron  (17β-hydroxy-2α,17α-dimethyl-5α-androstan-3-on); methyldienolon  (17β-
hydroxy-17α-methylestra-4,9-dien-3-on); methyl-1-testosteron  (17β-hydroxy-17α-methyl-
5α-androst-1-en-3-on); methylnortestosteron  (17β-hydroxy-17α-methylestr-4-en-3-on);
methyltestosteron; metribolon  (methyltrienolon  (17β-hydroxy-17α-methylestra-4,9,11-
trien-3-on); miboleron; nandrolon; 19-norandrostendion  (estr-4-en-3,17-dion);
norboleton; norethandrolon; norklostebol; oxabolon; oxandrolon; oxymesteron;
oxymetolon; prostanozol  (17β-[(tetrahydropyran-2-yl)oxy]-1’H-pyrazolo[3,4:2,3]-5α-
androstane); quinbolon; stanozolol; stenbolon; 1-testosteron  (17β-hydroxy-5α-androst-
1-en-3-on); tetrahydrogestrinon  (17-hydroxy-18a-homo-19-nor-17α-pregna-4,9,11-trien-3-
on); trenbolon  (17β-hydroxyestr-4,9,11-trien-3-on) a další látky s podobnou chemickou
strukturou nebo podobnými biologickými účinky.
2
b. Endogenní** AAS, pokud jsou podány exogenně:
Androstendiol  (androst-5-en-3β,17β-diol), androstendion  (androst-4-en-3,17-dion),
dihydrotestosteron, prasteron  (dehydroepiandrosteron, DHEA, 3β-hydroxyandrost-5-en-
17-on), testosteron a jejich metabolity a isomery, ale ne s omezením pouze na ně:
5α-androstan-3α,17α-diol
5α-androstan-3α,17β-diol
5α-androstan-3β,17α-diol
5α-androstan-3β,17β-diol
androst-4-en-3α,17α-diol
androst-4-en-3α,17β-diol
androst-5-en-3β,17α-diol
androst-5-en-3α,17α-diol
androst-5-en-3α,17β-diol
androst-5-en-3β,17α-diol
4-androstendiol (androst-4-en-
3β,17β-diol)
5-androstendion (androst-5-en-3,17-dion)
epi-dihydrotestosteron
epitestosteron
etiocholanolon
3α-hydroxy-5αandrostan-17-on
3β-hydroxy-5αandrostan-17-on
7α-hydroxy-DHEA
7β-hydroxy-DHEA
7-keto-DHEA
19-norandrosteron
19-noretiocholanolon

2. Ostatní anabolické látky, zahrnující:
Klenbuterol, selektivní modulátory androgenových receptorů (SARM), tibolon,
zeranol, zilpaterol, ale ne s omezením pouze na ně.

Pro účely skupiny této sekce:
* „exogenní” se vztahuje k látce, kterou tělo normálně přirozeně neprodukuje.
** „endogenní” se vztahuje k látce, kterou tělo normálně přirozeně produkuje.
S2. PEPTIDOVÉ HORMONY, RŮSTOVÉ FAKTORY A PŘÍBUZNÉ LÁTKY

Následující látky a další látky s podobnou chemickou strukturou nebo podobnými
biologickými účinky jsou zakázány:

1. Látky stimulující erytropoesu (např. erytropoetin (EPO), darbepoetin (dEPO),
stabilizátory a aktivátory (např. xenon a argon) hypoxii vyvolávajícího faktoru
(HIF), methoxypolyethylenglykol-epoetin beta (CERA), peginesatid /Hematide/);
2. Choriogonadotropin (CG) a luteinizační hormon (LH) a jejich uvolňující faktory u
mužů;
3. Kortikotropiny a jejich uvolňující faktory;
4. Růstový hormon (GH)  a jeho uvolňující faktory a insulinu podobný růstový
faktor-1 (IGF-1).

Kromě toho jsou zakázány následující růstové faktory:
Fibroblastové růstové faktory (FGFs), hepatocytový růstový faktor (HGF),
mechanické růstové faktory (MGF), růstový faktor odvozený z krevních
destiček (PDGF) a vaskulárně-endoteliární růstový faktor (VEGF),  stejně jako
jakékoliv jiné růstové faktory ovlivňující syntézu nebo degradaci bílkovin svalů, šlach
a vaziva, krevní zásobení, využití energie, regenerativní kapacitu nebo ovlivňující
typy svalových vláken;

a další látky s podobnou chemickou strukturou nebo podobnými biologickými účinky.

3
S3. BETA2- AGONISTÉ

Všichni beta-2 agonisté, včetně všech  případných optických isomerů (např. d- a l-), jsou
zakázáni kromě inhalačního salbutamolu (maximálně 1600 mikrogramů za 24 hodin),
inhalačního formoterolu (maximální podaná dávka 54 mikrogramů za 24 hodin) a
salmeterolu, pokud jsou podány v inhalaci v souladu s doporučeným léčebným režimem
výrobce.
Přítomnost salbutamolu v moči v koncentraci vyšší než 1000 ng/ml a přítomnost formoterolu
v moči v koncentraci vyšší než 40 ng/ml nebude považována za zamýšlené terapeutické
použití, ale bude považována za pozitivní laboratorní nález, pokud sportovec neprokáže
kontrolovanou farmakokinetickou studií, že abnormální výsledek byl způsoben užíváním
terapeutické inhalační dávky  nižší než výše uvedené maximum.
S4. HORMONOVÉ A METABOLICKÉ MODULÁTORY

Zakázané je následující:

1. Inhibitory aromatáz, zahrnující:
Aminoglutethimid,  anastrozol,  androsta-1,4,6-trien-3-17-dion (androstatriendion),
4-androsten-3,6,17-trion (6-oxo),exemestan, formestan, letrozol, testolacton, ale ne
s omezením pouze na ně.

2. Selektivní modulátory estrogenových receptorů (SERM), zahrnující:
Raloxifen, tamoxifen, toremifen, ale ne s omezením pouze na ně.

3. Ostatní antiestrogenní látky zahrnující:
Cyklofenil, fulvestrant, klomifen, ale ne s omezením pouze na ně.

4. Látky modifikující funkce myostatinu  včetně  inhibitorů myostatinu, ale ne
s omezením pouze na ně.

5. Metabolické modulátory:
a) Insuliny;
b) Receptor delta aktivovaný peroxizomovými proliferátory /Peroxisome
Proliferator Activated Receptor  δ (PPARδ) agonists/ (např. GW 1516) a
Agonisté proteinkinasové osy aktivované AMP v součinnosti s PPAR delta
/PPARδ-AMP-activated protein kinase (AMPK) axis agonists/ (např. AICAR)

S5. DIURETIKA A OSTATNÍ MASKOVACÍ LÁTKY

Maskovací látky jsou zakázané. Zahrnují:

Diuretika, desmopressin, plasmaexpandery (např. glycerol, nitrožilní podání
albuminu, dextranu, hydroxyethylškrobu a mannitolu), probenecid a další látky
s podobnými biologickými účinky. Lokální podání felypressinu pro zubní anestézii není
zakázáno.

Diuretika zahrnují:
Acetazolamid, amilorid, bumetanid, furosemid, chlortalidon, indapamid, kanrenon,
kyselina etakrynová, metolazon, spironolakton, thiazidy (např. bendroflumethiazid,
hydrochlorothiazid, chlorothiazid), triamteren, vaptany (např. tolvaptan) a další látky s
podobnou chemickou strukturou nebo podobnými biologickými účinky (kromě drospirenonu,
pamabromu a lokálního podání dorzolamidu a brinzolamidu, které nejsou zakázané).
4
Pro použití (Při Soutěži, případně Mimo Soutěž) jakéhokoliv množství látky se stanoveným
prahovým limitem (tj. formoterol, salbutamol, katin, efedrin, metylefedrin a pseudoefedrin) ve
spojení s diuretikem nebo jinou maskovací látkou je vyžadováno udělení specifické
Terapeutické výjimky na tuto látku navíc k té, která již byla udělena na diuretikum nebo jinou
maskovací látku.

 

 

ZAKÁZANÉ METODY

M1. MANIPULACE S KRVÍ A KREVNÍMI KOMPONENTAMI

Zakázané je následující:

1. Podání nebo znovuzavedení jakéhokoliv množství autologní, alogenní (homologní) nebo
heterologní krve nebo červených krvinek a jim podobných produktů jakéhokoliv původu
do oběhového systému.

2. Umělé zvyšování spotřeby, přenosu nebo dodávky kyslíku, zahrnující modifikované
hemoglobinové produkty (např. krevní náhražky založené na hemoglobinu,
mikroenkapsulované hemoglobiny), perfluorochemikálie a efaproxiral (RSR13), ale ne s
omezením pouze na ně. Suplementace kyslíkem zakázána není.

3. Jakákoliv forma intravaskulární manipulace s krví nebo s krevními komponentami
fyzikálními nebo chemickými způsoby.

M2. CHEMICKÁ A FYZIKÁLNÍ MANIPULACE

Zakázané je následující:

1.  Podvádění, nebo pokus o podvod, za účelem porušit integritu a platnost  Vzorků
odebraných při  Dopingové kontrole. To zahrnuje záměnu a/nebo úpravu (např.
proteázami) moči, ale ne s omezením pouze na ně.
2. Nitrožilní infuze a/nebo injekce více než 50 ml za 6 hodin kromě infuzí legitimně přijatých
v průběhu nemocničních zákroků nebo klinických vyšetřovacích metod.

M3. GENOVÝ DOPING

Z důvodu potenciálu ke zvýšení sportovního výkonu je zakázáno následující:

1. Transfer polymerů nukleových kyselin nebo jejich analogů;
2. Použití normálních nebo geneticky modifikovaných buněk;   5
LÁTKY A METODY ZAKÁZANÉ PŘI SOUTĚŽI

Kromě kategorií S0 až S5 a M1 až M3 uvedených výše
jsou Při Soutěži zakázané i následující skupiny:

ZAKÁZANÉ LÁTKY

S6. STIMULANCIA

Všechna stimulancia včetně všech jejich případných optických isomerů (např. d- a l-) jsou
zakázaná, s výjimkou derivátů imidazolu v případě jejich místního použití a stimulancií
zahrnutých do Monitorovacího programu pro rok 2014*.

Stimulancia zahrnují:

(a) Nespecifická stimulancia:

Adrafinil, amfepramon, amfetamin, amfetaminil, amifenazol, benfluorex,
benzylpiperazin, bromantan, fendimetrazin, fenetylin, fenfluramin, fenkamin,
fenmetrazin, fenproporex, fentermin, fonturacetam /4-fenylpiracetam (karfedon)/,
furfenorex, klobenzorex, kokain, kropropamid, krotetamid, mefenorex, mefentermin,
metamfetamin (d-), mezokarb, modafinil, norfenfluramin, p-metylamfetamin,
prenylamin, prolintan.
Stimulancium, které není výslovně uvedeno v tomto odstavci, je Specifickou látkou.
(b) Specifická stimulancia (příklady):
Adrenalin (epinefrin)****, benzfetamin, dimethylamfetamin, efedrin***, etamivan,
etylamfetamin, etylefrin, famprofazon, fenbutrazát, fenkamfamin, fenprometamin,
heptaminol, hydroxyamfetamin (parahydroamfetamin),  isomethepten, katin**, katinon
a jeho analoga (např. mefedron, methedron, alfa-pyrolidinovalerofenon),
levmetamfetamin, meklofenoxát, metylefedrin***, metylendioxymetamfetamin,
metylfenidát, metylhexanamin (dimetylpentylamin), niketamid, norfenefrin,
oktopamin, oxilofrin (metylsynefrin), pemolin, pentetrazol, propylhexedrin,
pseudoefedrin*****, selegilin, sibutramin, strychnin, tenamfetamin
(metylendioxyamfetamin), trimetazidin, tuaminoheptan  a další látky s podobnou
chemickou strukturou nebo podobnými biologickými účinky.
* Následující látky zahrnuté do Monitorovacího programu 2014 (bupropion, fenylefrin,
fenylpropanolamin, kofein, nikotin, pipradrol, synefrin) nejsou považovány za
Zakázané látky.
**    Katin je zakázaný pouze při koncentraci vyšší než 5 mikrogramů v 1 ml moči.
***    Efedrin a methylefedrin jsou zakázány při koncentraci vyšší než 10 mikrogramů v 1
ml moči.
****   Lokální podání  adrenalinu (epinefrinu) (např. nosní, oční aplikace) nebo jeho
podání společně s lokálními anestetiky není zakázáno.
*****    Pseudoefedrin je zakázán,  pokud jeho koncentrace v moči je vyšší než
150 mikrogramů na mililitr.
6
S7. NARKOTIKA
Zakázané je následující:

Buprenorfin, dextromoramid, diamorfin(heroin), fentanyl a jeho deriváty, hydromorfon,
metadon, morfin, oxykodon, oxymorfon, pentazocin, petidin.
S8. KANABINOIDY

Přírodní (např. hašiš, konopí a marihuana) nebo syntetický delta9-tetrahydrokanabinol
(THC) a kanabimimetika (např. „Spice“, JWH018, JWH073 a HU-210) jsou zakázané.
S9. GLUKOKORTIKOSTEROIDY

Všechny glukokortikosteroidy podávané orálně, rektálně, nitrožilní nebo nitrosvalovou
aplikací jsou zakázané.
LÁTKY ZAKÁZANÉ V URČITÝCH SPORTECH

P1. ALKOHOL

Alkohol (etanol) je zakázaný pouze Při Soutěži v následujících sportech. Detekce se bude
provádět dechovou zkouškou a/nebo rozborem krve. Prahová hodnota pro porušení
dopingového pravidla je ekvivalentní koncentraci alkoholu v krvi 0.10 g/l.

• Automobilový sport (FIA)
• Karate (WKF)
• Letecké sporty a parašutismus(FAI)
• Lukostřelba (WA)
• Motocyklový sport (FIM)
• Vodní motorismus (UIM)
P2. BETA-BLOKÁTORY

Pokud není jinak určeno, beta-blokátory jsou zakázány pouze Při Soutěži v následujících
sportech.
• Automobilový sport (FIA)
• Billiard (všechny discipliny) (WCBS)
• Golf (IGF)
• Lukostřelba (WA) (zakázané také Mimo soutěž)
• Lyžování (FIS) – skoky na lyžích a akrobatické lyžování-skoky a U-rampa,a snowboard
U-rampa a „big air“
• Střelba (ISSF, IPC) (zakázané také Mimo soutěž)
• Šipky (WDF)

Beta-blokátory zahrnují následující látky:
Acebutolol, alprenolol, atenolol, betaxolol, bisoprolol, bunolol, celiprolol, esmolol,
karteolol, karvedilol, labetalol, levobunolol, metipranolol, metoprolol, nadolol,
oxprenolol, pindolol, propranolol, sotalol, timolol, ale ne s omezením pouze na ně.